• DSC00891.JPG
  • DSC00938.JPG
  • IMG_2502.JPG
  • IMG_3604.JPG
  • Picture10 015.jpg
  • Picture10043.jpg
  • SAM_4575.JPG
  • SAM_4611.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе

Обл. Софийска

Бул. „Александър Стамболийски” № 9

       Тел. 0720 62234

        cdg_zvunche@abv.bg

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „Звънче”

Този правилник е съобразен с изискванията на ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО, ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА И КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ В ЦДГ № 3.

Издава се и на основание чл. 181 от Кодекса на труда.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. ЦДГ „Звънче”е подготвителна институция в системата на Народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 до 7 години.

Чл. 2. /1/ В ЦДГ „Звънче” се осигуряват необходимите условия за физическото, духовното, нравственото и социално развитие на детето;гарантират се неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение; детето се възпитава в дух на мир и толерантност;приобщава се към българските традиции и културни ценности;цялостната дейност съдейства за разкриване потенциалните възможности и развитие на индивидуалните интереси на личността от най-ранна детска възраст.

/2/ Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

Чл. 3. Организацията на работа в ЦДГ „Звънче” е целодневна.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО

Чл. 4. /1/ В ЦДГ „Звънче” децата се приемат целогодишно, ако съществува такава възможност. Родителите или настойниците подават писмена молба, копие от акта за раждане и медицински документи, според изискванията на Министерство на здравеопазването.

/2/ Родителите на приетите деца представят здравен картон на медицинското лице. За улесняване процеса на адаптация по желание попълват анкетна карта.

Чл. 5. Децата се отписват от детската градина:

- по желание на родителите;

- при постъпване в първи клас.

Чл. 6. Приетите в подготвителна група деца се вписват в книгата за подлежащите на задължително обучение до 16 годишна възраст.

Чл. 7. До 15 септември списъците с имената на приетите в подготвителна група деца се предоставят на финансиращия орган.

Чл. 8. Деца, посещавали подготвителните групи могат да бъдат премествани само след издаване на специално удостоверение.

Чл. 9. В края на учебната година на децата от подготвителните групи се издава удостоверение за завършена подготвителна група.

Чл. 10. Броят на деца в групите се определя от Наредба № 7/29.12.2000 г. на Министерство на образованието и науката. Ежегодно списъците се изготвят и обявяват до 15 септември.

   Чл.6. ЦДГ „Звънче” работи целогодишно на пет дневна работна седмица с работно време от 6.00ч. до 18.00ч.

ТАКСИ

Чл. 11. Родителите на децата не заплащат такса въз основа на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, представена от Община Етрополе, съгласно Закона за местните данъци и такси.

Чл. 12. /1/ В ЦДГ „Звънче” посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време само с предварително писмено уведомяване от родителите или настойниците.

/2/ По време на учебната година /01. септември - 31. май/, при отсъствие на детето такса не се заплаща само ако родителите представят медицинска бележка, която се съхранява в индивидуално за всяко дете досие от учителките на групата. Сборът от присъствените дни и отсъствията по медицински причини в дневника и таксовата книга трябва да отговаря на общия брой работни дни за съответния календарен месец. За верността на данните учителките отговарят с личния си подпис в таксовата книга. В останалия период за всяко отсъствие родителите са длъжни да уведомяват предварително писмено директора.

Чл. 13. В ЦДГ „Звънче” се извършват педагогически и други услуги срещу заплащане от родителите, съобразно интересите и потребностите на децата. Таксата се събира от домакина до 10то число на всеки месец.

РАБОТНО ВРЕМЕ

Чл. 14. ЦДГ „Звънче”работи при условията на петдневна работна седмица от 6,00 до 18,00 часа.

Чл. 15. /1/ Децата се приемат сутрин до 8,15 ч. Желателно е да се вземат след 17,00 ч. или до 18,00 ч. с оглед организацията на педагогическите ситуации.

/2/ По желание на родителите, заявено писмено в молба до директора децата могат да се водят и вземат в друг удобен час.

/3/  За осигуряване безопасността на децата и в изпълнение разпорежданията на СДВР всички входове на детското заведение се заключват след 8, 30 ч. Отключват се след 16, 00 ч.

/4/ Децата се приемат и предават от дежурни учители или пом. възпитатели във фоайето на ДГ и се предават на учителките по групи.

/5/ Задължително е ползването на домофоните и звънецът, а при нужда –да се ползват калцуните за влизане в помещенията на ДГ.

Чл. 16. Работното време по категории персонал се определя както следва:

- директора на детската градина е с ненормирано работно време

- учителите са длъжни да бъдат на разположение за:

а/ изпълнение на задължителната норма - 30 астрономически часа

б/ участие в педагогически съвети, съвещания и оперативки

в/ групови и общи родителски срещи

г/ други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от характера на дейността

- педагогически персонал:

I смяна: 7, 00 - 13, 30 ч. II смяна: 12, 00 - 18, 00 ч.

- учител по музика: по график /на 4 часов работен ден/

- помощник – възпитателки, перачка, готвачки:

I смяна: 6, 00 - 14, 00 ч. II смяна: 10, 00 - 18, 00 ч.

- огняр - /летен период/-8,00 – 17,00ч. /зимен период/- 6,00 – 16,30ч

   Работното време на непедагогическия персонал е по Наредба №4 от 11.06.1996г.,а на педагогическия персонал – по Наредба №4 от 14.05.2002г.

Чл. 17. Почивките в работния ден се ползват при спазване изискванията на Раздел III от КТ, Наредбата за работното време, почивките и отпуските и валиден Колективен трудов договор.

- директор: 12, 30 - 13, 00 ч.

- домакин: 12, 00 - 12, 30 ч.

- счетоводител: 12,15 – 12,45ч.

Ісмяна: -2помощник – възпитателки: 10,00 - 10,15ч

             - 2 учителки:                              10,00 - 10,15ч

             - готвач:                                       10,00 - 10,15ч

             - 1помощник – възпитател:       10,15 – 10,30ч.

             - 3 учителки:                               10,15 – 10,30ч.

            - пом. готвач:                             10,15 – 10,30ч.

             - перачка:                                   10,15 – 10,30ч.

Пом.персонал:                                         12,45 – 13,00ч.

- огняр: летен период – 12,00 – 13,00ч., зимен период – 12,00 – 13,30ч.

- помощник – възпитателки, перачка: 10, 00 - 10, 15 чи 12,45 – 13,00ч.

- огняр: летен период – 12,00 – 13,00ч., зимен период – 12,00 – 13,30ч.

ХРАНЕНЕ И ОТДИХ

Чл. 18. /1/ Храната в детската градина се приготвя според изискванията за рационално хранене в рамките на определения оклад.

/2/ Менюто се изготвя от комисия в състав: фелдшер, домакин и готвач. Одобрява се от директора всяка сряда за предстоящата седмица. Корекции се допускат по обективни причини и със съгласието на фелдшера. Менюто се поставя на таблото за информация на родителите.

/3/ Изписаните продукти се получават ежедневно от готвача в присъствието на дежурната учителка. Отговорност за качеството, количеството и влагането на продуктите носи готвачката.

/4/ Контролът за качеството на храната се осъществява ежедневно от директора и фелдшера.

/5/ От храната ежедневно се отделят проби, които се съхраняват в продължение на 48 часа, а в предпразнични дни -72 часа при t от 0 до 4 С.

/6/ Храната в групата се разпределя от помощник-възпитателката.

/7/ Фелдшера и учителките ежедневно контролират консумирането на храната от децата.

Чл. 19. Децата се извеждат ежедневно за престой на открито най-малко по тридесет минути, с изключение на дни в които има мъгла, дъжд, бурен вятър и t под -5 С.

Чл. 20. Курортният отдих на децата /зимен и летен/ се организира в съответствие с Наредба № 4/1998 г. на МОН и по желание на родителите.

РЪКОВОДСТВО НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Чл. 21. Детската градина има право да решава самостоятелно основните въпроси на възпитателната работа, в съответствие със законодателството и нормативните документи в областта на предучилищното възпитание и специфичните условия на работа.

Чл. 22. ЦДГ „Звънче” се ръководи от директор и педагогически съвет.

ДИРЕКТОР

Чл. 23. Директорът ръководи цялостната дейност на детската градина като:

- организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

- спазва и прилага държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка;

- организира приемането, възпитанието и обучението на децата в съответствие с държавните образователни изисквания;

- осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

- представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му пълномощия;

- разпорежда се с бюджетните средства;

- контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация;

- изготвя длъжностното разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

- сключва и прекратява трудови договори;

- следи за изпълнение решенията на педагогическия съвет като негов председател.

Чл. 24. /1/Разпорежданията на директора са задължителни за педагогическия и непедагогически персонал в ЦДГ „Звънче”.

/2/ Разпорежданията на директора могат да бъдат отменяни само от кмета на Община Етрополе.

Чл. 25. Директорът няма право да:

- предприема действия, противоречащи на нормативната база за отрасъл "Образование" и колективните споразумения с легитимните синдикални организации.

- допуска политическа символика и дейности, пропагандиращи различни идеологии на територията на детското заведение.

Чл. 26. Директорът организира разработването и изпълнението на комплексния годишен план за ЦДГ „Звънче”.

Чл. 27. Директорът изготвя и изпраща както следва:

- сведения по установени форми от МОН, общинска и др.администрации;

- статистически сведения по формите на Централното статистическо управление;

- предложения за награждаване на учители;

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл. 28. Педагогическият съвет е специализиран орган, който обсъжда и решава основни педагогически проблеми, както и въпроси от организационен и управленски характер.

Чл. 29. Педагогическия съвет има право да:

- определя организацията на педагогическия процес, на труда и режима за пребиваване на децата в ЦДГ „Звънче”;

- утвърждава годишните разпределения по ДОИ за съответните групи на база компилация от утвърдените в практиката програми за възпитание и обучение в предучилищна възраст;

- приема годишния план за цялостната дейност на ЦДГ „Звънче”;

- разглежда работата на отделни учители;

- обсъжда резултатите от възпитателната работа по групи и приема мерки за нейното усъвършенстване;

- запознава периодично родителската общност с постигнатото ниво и съдейства за осъществяване на обратна връзка;

- приема информация от фелдшера за здравния статус на децата и запознава родителите с нейното съдържание;

- обсъжда въпроси на съвместната дейност с останалите фактори от социално-педагогическата система;

- съдейства за повишаване квалификацията на педагогическия и непедагогически персонал;

- обсъжда предложения за награди и наказания;

- прави предложения към проекта за бюджет и разходването на извънбюджетните средства;

Чл. 30. Педагогическият съвет няма право да приема решения, противоречащи на българското законодателството и Конвенцията на ООН за правата на детето.

Чл. 31. /1/ Работата на педагогическия съвет се планира предварително.

/2/ Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора.

/3/ Дневният ред на всяко заседание се съобщава най-малко три дни преди насрочената дата за провеждане на заседанието.

Чл. 32. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствие на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

Чл. 33. Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство или от началника на инспектората по образованието.

Чл. 34. За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол от учител, избран за секретар в началото на учебната година. Протоколите се вписват в специална книга и се подписват от директора и секретаря най-малко три дни след заседанието на съвета.

УЧИТЕЛИ

Чл. 35. Учителите организират и ръководят възпитателно-образователната работа с децата от поверените им групи. Те носят отговорност за:

- изпълнението на ДОИ за възрастовата група, която ръководят;

- прилагането на одобрените от педагогическия съвет програми и годишни разпределения; броя и времетраенето на дейностите за развитие на познавателната активност на децата;

- поддържане на педагогически оптимизъм при формиране личността на детето, на неговата индивидуалност и развитие на интересите му;

- живота и здравето на децата по време на престоя им в детската градина, сигурността и безопасността при осъществяването на всички дейности;

- установяване взаимоотношения на уважение и сътрудничество с родителите, колегите и непедагогическия персонал за издигане и поддържане висок авторитет на ЦДГ „Звънче”.

Чл. 36. Учителите са длъжни да:

- изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба № 5/14.05.2002 г. на МОН;

- изпълняват задълженията си, определени в нормативните актове и типовата характеристика за длъжността "учител в детска градина";

- водят, съхраняват и опазват стриктно задължителната документация, определена им чрез заповед от директора;

- опазват и при възможност обогатяват материалната база.

Чл. 37. Учителите имат право да:

- отправят предложения за оптимална организация на дейността на детската градина до всички административни органи;

- бъдат периодично информирани за актуалното състояние на детското заведение;

- използват всички възможности за повишаване на професионалната си квалификация;

Чл. 38. Учителите нямат право да:

- нарушават законодателните актове в областта на образованието, Конвенцията и Закона за защита правата на детето;

- извеждат децата извън територията на ЦДГ „Звънче” без да са информирали директора и без осигурен придружител.

- дават информация на родителите извън рамките на тяхната компетентност;

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Чл. 39. Фелдшерът осъществява задължително следните дейности:

- провежда профилактика за предотвратяване и ограничаване рисковите фактори в ЦДГ „Звънче”;

- ежедневно следи за здравния статус на децата; при необходимост оказва първа долекарска помощ;

- участва в регионални и национални програми, свързани с профилактика и промоция на здравето;

- организира и провежда програми за здравно образование;

- наблюдава физическото развитие и физическата дееспособност на децата в групите;

- участва в подготовката на различни форми за туризъм и отдих през учебната година

Чл. 40. Счетоводителят:

- ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финан­совата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първич­ните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях.

-Подписва заедно с ръководителя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задъл­жения за предприятието, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания.

           -Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на задачите за всички дейности на предприятието и осигурява най-рационалното им използване.

-Организира своевременното осигуряване на ръководство­то с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото със­тояние и на финансовите резултати, а съвместно с ръководителите на другите функционални звена извършва текущ и последващ ана­лиз за дейността на предприятието.

-Участва в разработването на вътрешните нормативни до­кументи на предприятието.

Чл. 41. Домакинът носи отговорност за:

- получаването и съхраняването на парични средства;

- своевременното отчитане на паричните средства;

- събирането в установените срокове на таксите за детска градина, извън учебните дейности и др.от родителите;

- внасянето им при счетоводителя не по-късно от три работни дни;

- данните, служащи за изготвяне на месечните ведомости за трудовото възнаграждение на персонала в ЦДГ „Звънче”, както и документите свързани със счетоводната документация;

- плановете за снабдяване, ремонти, поддържане на зачисленото имущество;

- получено имущество - материали, хранителни продукти и др.;

- правилното му съхранение, опазване и отчитане;

- изготвянето на требвателните искания за изразходваните продукти по одобрено меню ежедневно; предаването на хранителните продукти в присъствието на дежурен учител;

- инвентаризационните описи за наличните, постъпващи и изписани материални средства;

- зачисляване полученото имущество на определени лица, които следва да го ползват и съхраняват;

- отразяване в изходящия дневник всички, издавани от него документи;

- ежедневна обработка на данните по складовата програма;

- повишаване на специализираната си икономическа подготовка.

Чл. 42. Помощник-възпитатели:

- донасят храната, разпределят я, сервират, съобразно изискванията в отделните възрастови групи;

- измиват и стерилизират съдовете след всяко ползване, поддържат ги в изряден вид; по указание на фелдшера ги изваряват и дезинфекцират един път месечно;

- отговарят за правилното и безопасно съхраняване и ползване на хигиенните и други предоставени им материали;

- активно съдействат на учителите за формиране на здравно-хигиенни навици;

- включват се при ежедневния тоалет на децата от групата, както и при извеждането им на открито;

- при служебна ангажираност на учителите, наблюдават децата;

- съвместно с учителките носят отговорност за опазване здравето и живота на децата от поверените им групи;

- в рамките на работната си смяна имат право на тридесетминутна почивка.

- носят материална отговорност за зачисленото им имущество;

- ползват работно облекло, отговарящо на изискванията.

Чл. 43. Готвачът и пом.готвачът осигуряват рационалното хранене на децата, при спазване технологията за приготвяне на храната и всички санитарно-хигиенни изисквания.

Чл. 44. Готвачът:

- получава хранителните продукти по количества, посочени в ежедневното сведение и отговаря за пълното им оползотворяване при приготвянето на дневното меню;

- отговаря за навременното приготвяне на храната и правилното и разпределение по групи според определените в рецептурника грамажи;

- възлага работа на кухненския работник и следи за изпълнението и според установените графици;

- заделя проби от всяко ястие и продукт, предоставен за консумация от децата;

- носи отговорност за поддържане на изрядна хигиена - лична и на кухненския блок;

- задължително ползва работно облекло и обувки според изискванията на нормативните документи;

- сигнализира за необходимостта от извършване на спешни ремонти;

- отговаря материално за зачисленото му имущество.

Чл. 45.Пом.готвачът:

- извършва предварителна подготовка на хранителните продукти по указание на готвача;

- грижи се за чистотата на посудата и целия кухненски блок;

- носи отговорност за поддържане на изрядна хигиена - лична и на помещенията;

- задължително ползва работно облекло и обувки според изискванията;

- отговаря материално за зачисленото му имущество.

Чл. 46.Огняр:

- работи под непосредственото ръководство на директора;

- отговаря за поддържането на тревните площи и насажденията в двора на детската градина;

- при необходимост изпълнява дейности по поддръжка на материалната база на детската градина в рамките на личната си компетентност и възможности;

- ползва работно облекло и обувки;

- отговаря материално за зачисленото му имущество и инвентар;

- сигнализира своевременно за необходимостта от ремонти.

РОДИТЕЛИ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА

Чл. 47. /1/ Родителите на приетите деца оказват помощ и съдействие при реализиране на цялостната възпитателно-образователна дейност в ЦДГ „Звънче”. Те могат да:

- бъдат избирани и участват в работата на настоятелството;

- правят предложения за подобряване на възпитателната работа, материалната база и взаимодействието с останалите фактори от социално-педагогическата система;

- предявяват изисквания пред всички служители в ЦДГ„Звънче” , свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата им;

- спазват общите принципи за осъществяване единство на педагогическите изисквания и реализиране безболезнен преход и адаптация от семейството към детската градина;

- сигнализират своевременно при констатиране на остро заразно заболяване в групата и при фелдшера;

- осигуряват необходимите дрехи и вещи за спокойното ежедневно пребиваване на своето дете в групата.

/2/ С действията си родителите на приетите деца не могат да нарушават общоприетите морални норми на живот както в групата, така и в цялото детско заведение; правата и свободите на всички, постановени чрез актове на българското законодателство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. /1/ Не се разрешава промяна в смените на служителите в ЦДГ „Звънче” без предварително да е уведомен директора.

/2/ При отсъствие по болест или друга причина веднага се уведомява колега с цел създаване необходимата организация за провеждане на нормална възпитателна работа в групите. По изискване на НОИ ненавременно представени болнични листове не се изплащат в съответния календарен месец. Болничните листове се придружават с 3 бр. ксерокопия, декларация и актуална банкова сметка, ако се ползва за пръв път.

/3/ Молбите за отпуск се подават до три дни преди посочения в текста срок. Не се разрешава ползването на отпуска да започне без получена писмена заповед от директора.

/4/ Всички сведения, свързани с изготвяне на месечната ведомост за трудовото възнаграждение се подават най-късно до 25-то число на месеца.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЦДГ „Звънче”

Чл. 49. В ЦДГ „Звънче”се води следната документация:

/1/ От учителите:

- Дневник на групата

- Дневник за ежедневно отразяване на здравословното състояние на децата

- Лична папка с документи на децата

- Материална книга

/2/ От директора:

- Книга с протоколи от заседания на педагогическия съвет

- Книга за контролната дейност в детската градина

- Книга за регистриране заповедите за храна

- Книга за впечатления

- Книга за регистрация на даренията

- Входящ дневник

- Форми за вписване молбите за прием на деца

/3/ От счетоводител:

- Касова книга

- Оборотни ведомости

- Ведомост за заплати

- Служебни досиета

- Книга за регистриране заповедите на директора

- Изходящ дневник

/4/ Фелдшерът отговаря за книгата за санитарното състояние и за определените чрез Наредба № 3/27.04.2000 г. на Министерство на здравеопазването други документи

/5/ От домакина:

- инвентарна книга; инвентаризационни описи; отчетни и счетоводни форми;

- други документи съгласно Закона за счетоводството.

/6/ от Пом. персонал:

-Книга за санитарното състояние

-Книга за изключване на ел.уредите

     Настоящият правилник за вътрешния трудов ред е приет на общо събрание на колектива, проведено на   23.09.2014 г.

                                                                         Директор:

                                                                                     /Цв. Маринова/